ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

06:20

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

06:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

06:30

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:00

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:00

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:05

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB6

سه شنبه

07:10

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2617

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:15

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

737-500

سه شنبه

07:20

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

07:20

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

07:40

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

07:45

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

07:45

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

08:00

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

08:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

08:20

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

08:20

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

08:25

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3965

رامسر

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

08:30

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

08:35

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

B727

سه شنبه

08:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

08:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

6

B737

سه شنبه

08:55

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

09:10

۶ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

مشهد

طبق برنامه

6

A320

سه شنبه

09:15

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7522

سنندج

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

09:15

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

09:45

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

09:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

09:55

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

10:05

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2521

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:15

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:25

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:30

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

10:35

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:40

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

10:45

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

11:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

سه شنبه

11:15

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

747

سه شنبه

11:30

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

11:45

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6344

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

12:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B727

سه شنبه

12:00

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

6

737-500

سه شنبه

12:10

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

12:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

سه شنبه

12:30

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

12:45

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

12:50

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5674

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

12:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

12:50

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

13:00

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

13:00

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

13:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

سه شنبه

13:05

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

13:15

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

13:25

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

سه شنبه

13:30

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

13:30

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

13:40

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

13:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

13:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

13:45

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

2

RJ85

سه شنبه

13:55

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

14:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

14:10

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

سه شنبه

14:20

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

14:25

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

14:45

۶ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1906

كيش

طبق برنامه

6

A320

سه شنبه

14:55

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:00

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

سه شنبه

15:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

15:00

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2505

خارگ

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:00

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:15

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

سه شنبه

15:40

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

15:45

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:45

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

15:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737-400

سه شنبه

15:55

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2511

شیراز/سیری

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

16:00

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

16:05

۶ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

6

737

سه شنبه

16:10

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

16:10

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

16:15

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:15

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:20

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3945

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

سه شنبه

16:20

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

737-500

سه شنبه

16:20

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6298

اهواز

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

16:30

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

737-500

سه شنبه

16:50

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7496

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

17:00

۶ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

17:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

سه شنبه

17:00

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

17:10

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

17:15

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:20

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

17:30

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

17:45

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

17:50

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:50

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

17:55

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2507

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:00

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

18:00

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

18:10

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

18:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

18:20

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3320

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

سه شنبه

18:30

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

18:30

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

18:30

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

18:30

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

18:45

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:45

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

18:45

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

18:50

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:05

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

19:15

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:20

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

سه شنبه

19:20

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

19:30

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2509

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:40

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:40

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

2

A321

سه شنبه

19:45

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

سه شنبه

20:00

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:00

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

20:15

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

20:15

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6260

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

20:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

سه شنبه

20:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

20:35

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

سه شنبه

20:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:45

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

سه شنبه

21:00

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:00

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:10

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

سه شنبه

21:25

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

21:30

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:35

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC611

مشهد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:45

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:45

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:55

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:00

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

22:00

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

22:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

22:20

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-500

سه شنبه

22:20

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7504

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA436

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72-500

سه شنبه

22:35

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

B737-400

سه شنبه

22:40

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

22:40

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:45

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:45

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:45

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:50

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

22:50

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

22:55

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:55

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

23:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

سه شنبه

23:05

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:10

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

سه شنبه

23:10

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:10

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:15

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4006

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:15

۶ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

سه شنبه

23:25

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:35

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:35

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:35

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

23:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:45

۶ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

23:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

2

A321

سه شنبه

23:50

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2601

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:50

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

23:55

۶ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

مشهد

طبق برنامه

6

A320

سه شنبه

23:55

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

سه شنبه

23:55

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

23:55

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:55

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

23:55

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:55

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1026

ساری

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

06:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

06:20

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

06:30

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

06:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

06:45

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:50

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

07:00

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

07:00

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

07:05

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB6

چهار شنبه

07:10

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

07:15

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

737-500

چهار شنبه

07:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

07:20

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

07:30

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

07:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

07:40

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

07:45

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

07:45

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

07:45

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

07:50

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

08:10

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6332

زاهدان

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

08:15

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

08:20

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

08:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

08:25

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5660

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

08:30

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

08:30

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

08:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

08:35

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

08:40

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

08:45

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

08:45

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

08:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

08:55

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

09:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

09:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

09:05

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

09:10

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

09:20

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

09:20

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

09:20

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

09:30

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

09:30

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

09:30

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

09:40

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

09:45

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

09:45

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4042

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

09:45

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:00

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

10:05

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

10:20

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

10:30

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

10:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

10:35

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:40

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

10:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

10:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4529

بوشهر

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

11:00

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

11:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

11:15

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

747

چهار شنبه

11:30

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6971

مشهد

طبق برنامه

6

MD80

چهار شنبه

11:45

۷ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

11:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

12:00

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

12:05

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

737-500

چهار شنبه

12:10

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

12:15

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

12:20

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

12:20

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

12:30

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3701

سبزوار

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

12:40

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

12:40

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1097

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

12:40

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4094

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

12:45

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

12:50

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

12:55

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

12:55

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

12:55

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7526

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

13:00

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5674

قشم

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

13:10

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:10

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

13:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

13:30

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6941

اصفهان

طبق برنامه

6

MD80

چهار شنبه

13:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

13:45

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:45

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

13:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3909

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

13:50

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

14:00

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

14:05

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:15

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:20

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:30

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA385

چابهار

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

14:40

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

14:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

14:45

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

14:55

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6248

اهواز

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

15:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

15:30

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

15:40

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

15:45

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

15:45

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

15:45

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:45

۷ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

6

737

چهار شنبه

15:50

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3945

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

16:15

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:15

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:15

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

737-500

چهار شنبه

16:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

16:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3757

لارستان

طبق برنامه

6

B.727

چهار شنبه

16:25

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:30

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

16:30

۷ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

16:30

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

16:35

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

16:35

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

6

737-500

چهار شنبه

16:50

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2509

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:55

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:55

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

17:00

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2601

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:00

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

17:00

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:10

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

17:10

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:15

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

17:20

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:30

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:30

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

یزد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:40

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2593

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:45

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

17:45

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:50

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:50

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

17:50

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

17:50

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

17:55

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

18:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

18:00

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:00

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

18:10

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

18:10

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

18:25

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

18:30

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

18:30

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7450

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:30

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

18:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

چهار شنبه

18:30

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

18:35

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4046

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

18:45

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

18:50

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:55

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6931

تبریز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

19:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC611

مشهد

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

19:10

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

19:10

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

19:10

۷ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ153

اهواز

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

19:15

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

19:15

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1092

بندرعباس

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

19:15

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2507

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:25

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:30

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

19:30

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:30

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

19:50

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:50

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

20:00

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:00

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

20:00

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:05

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2611

دزفول

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:15

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5634

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

20:20

۷ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2830

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

20:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

20:35

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

20:40

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

20:55

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:00

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5620

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:05

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:10

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:15

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:15

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:20

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:30

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

21:30

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:45

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:50

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

21:50

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:55

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

22:00

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:00

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:00

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:00

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

22:00

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

22:10

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

22:15

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

22:15

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-500

چهار شنبه

22:20

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

22:20

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

22:25

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

22:40

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

22:40

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

22:45

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:50

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

22:55

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

22:55

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

23:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

23:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

23:00

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:00

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

23:00

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

23:10

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

6

AB6

چهار شنبه

23:20

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:20

۷ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

23:25

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

23:30

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:30

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:30

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:35

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:35

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:35

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:35

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

23:40

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4099

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:45

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:45

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8013

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:45

۷ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

23:45

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

23:50

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:50

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

23:50

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2607

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:50

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

23:50

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

23:50

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

23:55

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

23:55

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA379

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:55

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

23:55

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

23:55

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

23:55

۷ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

B727

سه شنبه

05:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

05:05

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

سه شنبه

05:05

۶ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

مشهد

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

05:10

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

05:10

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

B737-400

سه شنبه

05:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

05:40

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

05:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

05:50

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

05:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3964

رامسر

تاخیر - 07:00

4

F100

سه شنبه

05:55

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

05:55

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

06:00

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

747

سه شنبه

06:00

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2504

خارگ

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

06:05

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B727

سه شنبه

06:05

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

06:10

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

06:10

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

06:15

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

06:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

06:20

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

06:20

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

A320

سه شنبه

06:25

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

06:30

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

سه شنبه

06:35

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

06:35

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

06:40

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7523

سنندج

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

06:50

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:55

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

07:00

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2520

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:10

۶ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

07:10

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

07:15

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD83

سه شنبه

07:15

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:20

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

07:20

۶ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

4

737

سه شنبه

07:25

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:30

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

07:30

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:35

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

07:40

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

07:40

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

4

A310

سه شنبه

08:00

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

08:10

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

08:10

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2510

سیری/شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

08:15

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

08:15

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

08:20

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

08:20

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

08:25

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6343

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

08:30

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

08:35

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

4

B737

سه شنبه

08:40

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

08:45

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

سه شنبه

08:50

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5673

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

09:00

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

09:00

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A320

سه شنبه

09:10

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7497

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

09:10

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

09:20

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

09:25

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B727

سه شنبه

09:30

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

09:30

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

09:35

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

09:45

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

سه شنبه

09:45

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

09:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

09:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

4

B737-400

سه شنبه

09:55

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

10:00

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

10:05

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

10:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

سه شنبه

10:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

سه شنبه

10:25

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

10:30

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

10:40

۶ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1905

كيش

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

10:40

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

سه شنبه

10:45

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

10:50

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

10:50

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

2

RJ85

سه شنبه

11:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

11:05

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

11:15

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

11:25

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

11:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

سه شنبه

12:15

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

12:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

12:45

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

13:05

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6297

اهواز

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

13:10

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

13:10

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

737-500

سه شنبه

13:20

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

13:20

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

سه شنبه

13:45

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3944

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

سه شنبه

13:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

14:00

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

14:10

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

14:10

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

14:20

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

سه شنبه

14:20

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

14:35

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

14:40

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

A310

سه شنبه

14:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

14:45

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

14:50

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

A320

سه شنبه

15:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA350

كيش

تاخیر - 15:45

2

F100

سه شنبه

15:05

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2506

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:05

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:15

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

سه شنبه

15:20

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

سه شنبه

15:20

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

15:25

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

15:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

15:35

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

15:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:50

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

15:55

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3321

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

سه شنبه

15:55

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

B727

سه شنبه

16:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

2

A321

سه شنبه

16:00

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

سه شنبه

16:05

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

سه شنبه

16:10

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

16:25

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

16:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

16:35

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:45

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

16:45

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

16:50

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6259

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

17:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

17:00

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2508

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

17:05

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

سه شنبه

17:10

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

17:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

B737-400

سه شنبه

17:20

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

17:20

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-500

سه شنبه

17:40

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

17:45

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-500

سه شنبه

17:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

سه شنبه

18:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

18:05

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

18:10

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

18:15

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

18:20

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

18:25

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

18:30

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

18:35

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7505

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

18:45

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

4

AB6

سه شنبه

19:00

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:05

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

19:05

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

19:10

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

19:15

۶ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

19:15

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1027

ساری

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

19:20

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

سه شنبه

19:20

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

19:25

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

سه شنبه

19:25

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

19:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA437

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72-500

سه شنبه

19:35

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:40

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

19:50

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

19:50

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:55

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

20:00

۶ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

مشهد

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

20:05

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:10

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

20:10

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4007

تبریز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:20

۶ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

سه شنبه

20:25

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:25

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:30

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

20:40

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

20:45

۶ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2600

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:45

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

20:50

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

21:00

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

21:00

۶ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

21:05

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

21:25

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

21:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

21:35

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

22:00

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

22:00

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه