ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست

6

B737

سه شنبه

11:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

باطل شد

6

MD82

سه شنبه

11:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

نشست

6

BAE146

سه شنبه

11:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست

2

MD83

سه شنبه

12:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC843

ایلام

نشست

6

F100

سه شنبه

12:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

نشست

6

ATR-72-500

سه شنبه

12:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

نشست

2

ab6

سه شنبه

12:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست

2

MD82

سه شنبه

12:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست

2

MD82

سه شنبه

12:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1028

طبس

نشست

6

BAE146

سه شنبه

12:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

تاخیر

2

A320

سه شنبه

12:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست

2

B737

سه شنبه

13:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC817

بجنورد

نشست

6

F100

سه شنبه

13:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

نشست

2

RJ100

سه شنبه

13:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

نشست

2

MD82

سه شنبه

13:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3783

شیراز

نشست

6

A320

سه شنبه

13:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7168

مشهد

نشست

2

MD82

سه شنبه

13:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست

6

BAE146

سه شنبه

13:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست

2

ATR-72-500

سه شنبه

13:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

نشست

6

rj100

سه شنبه

13:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

مشهد

نشست

2

MD82

سه شنبه

13:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

نشست

6

ATR

سه شنبه

13:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA242

رشت

نشست

2

F100

سه شنبه

13:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

مشهد

نشست

6

MD82

سه شنبه

14:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

نشست

2

A320

سه شنبه

14:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

نشست

2

F100

سه شنبه

14:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست

6

MD83

سه شنبه

14:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA293

یزد

نشست

2

F100

سه شنبه

14:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست

6

B727

سه شنبه

14:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

نشست

2

A321

سه شنبه

14:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

نشست

6

737-700

سه شنبه

14:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ساها

IRZ173

آبادان

نشست

6

B737

سه شنبه

14:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5645

تبریز

نشست

2

737

سه شنبه

14:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست

2

F100

سه شنبه

14:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6235

مشهد

نشست

6

MD.88

سه شنبه

14:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2505

خارگ

تاخیر

2

F100

سه شنبه

14:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

مشهد

نشست

2

MD82

سه شنبه

14:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست

2

ATR-72-500

سه شنبه

14:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7024

كيش

زمان جديد

2

A320

سه شنبه

15:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1253

مشهد

در حال نشستن

2

F100

سه شنبه

15:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

اصفهان

نشست

6

MD83

سه شنبه

15:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

نشست

6

ATR-72-500

سه شنبه

15:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

در حال نشستن

2

MD82

سه شنبه

15:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

737

سه شنبه

15:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2511

شیراز/سیری

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5703

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

16:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

تاخیر

6

B737-400

سه شنبه

16:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

16:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

A340

سه شنبه

16:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

6

B737

سه شنبه

16:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

6

MD83

سه شنبه

16:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

باطل شد

2

F100

سه شنبه

16:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

16:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5707

اصفهان

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

16:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

16:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

پويا

PYA2352

اهواز

باطل شد

6

AN74

سه شنبه

17:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4082

قشم

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

17:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

17:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7196

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

17:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

17:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

17:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

17:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

6

B737

سه شنبه

17:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

17:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

17:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

سپهران

SHI4331

قشم

طبق برنامه

6

B737

سه شنبه

17:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

17:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB6

سه شنبه

17:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

17:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

17:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

سه شنبه

18:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

18:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA284

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A313

سه شنبه

18:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5642

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

18:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2507

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ساها

IRZ179

تبریز

طبق برنامه

6

B737

سه شنبه

18:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

737-700

سه شنبه

18:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

AB6

سه شنبه

18:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

18:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

مشهد

طبق برنامه

6

A320

سه شنبه

18:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

سه شنبه

18:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

6

MD.88

سه شنبه

18:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

18:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

19:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

سه شنبه

19:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7116

چابهار

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

2

A313

سه شنبه

19:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2509

ماهشهر

باطل شد

2

F100

سه شنبه

20:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

MD.88

سه شنبه

20:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

20:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD83

سه شنبه

20:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

20:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

تاخیر

2

A320

سه شنبه

20:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

تاخیر

6

A320

سه شنبه

20:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

20:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

پويا

PYA2355

ارومیه

طبق برنامه

6

AN74

سه شنبه

21:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

21:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

سه شنبه

21:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

21:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

A319

سه شنبه

21:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

سه شنبه

21:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

22:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

22:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

6

B737-400

سه شنبه

22:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

سه شنبه

22:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

B737

سه شنبه

22:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72

سه شنبه

22:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

تاخیر

6

MD83

سه شنبه

22:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B737-400

سه شنبه

22:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

B737-400

سه شنبه

22:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

22:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7124

كيش

تاخیر

2

MD82

سه شنبه

22:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

تاخیر

6

B727

سه شنبه

22:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72-500

سه شنبه

22:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

6

B737-400

سه شنبه

22:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

2

A313

سه شنبه

22:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

سه شنبه

23:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

B.727

سه شنبه

23:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

6

B737

سه شنبه

23:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

تاخیر

6

MD82

سه شنبه

23:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

23:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

سه شنبه

23:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

23:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

23:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

2

RJ85

سه شنبه

23:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

سه شنبه

23:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

23:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

23:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

23:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

A321

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1026

ساری

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

06:20

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

06:25

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

06:35

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

07:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

07:20

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

07:20

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

07:25

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

07:30

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

07:45

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

07:45

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4326

شیراز

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

07:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A313

چهار شنبه

07:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

07:55

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

08:00

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6259

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

08:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

08:05

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

08:10

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

08:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

08:25

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

08:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

08:35

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

08:35

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

08:40

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

08:45

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

09:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

09:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5665

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

09:15

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

09:20

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

09:20

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7156

کرمان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

09:30

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

09:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

09:40

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

09:45

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

09:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

09:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

10:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:05

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

10:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

10:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3332

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

10:20

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

10:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

10:30

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

10:45

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7196

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

10:50

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6947

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

10:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

11:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

11:20

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

11:25

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

747

چهار شنبه

11:30

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

11:40

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

11:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

11:50

۱ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2354

کرمانشاه

طبق برنامه

6

AN74

چهار شنبه

12:05

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

12:05

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

12:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

12:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

12:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

12:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

12:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

A313

چهار شنبه

12:40

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

12:50

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

12:50

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

12:55

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7006

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

13:00

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6941

اصفهان

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

13:05

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:05

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

13:15

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

13:15

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

13:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

13:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

13:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

13:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

13:55

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

14:00

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:05

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

14:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:25

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5645

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

14:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ173

آبادان

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

14:30

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

14:30

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

14:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

14:50

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:25

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

15:35

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

15:40

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

15:40

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

15:40

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

15:45

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

15:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5703

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:00

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6298

اهواز

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

16:05

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

16:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

16:10

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:15

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

16:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

16:35

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:40

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

16:45

۱ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2352

اهواز

طبق برنامه

6

AN-74

چهار شنبه

17:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

17:00

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

17:00

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

17:05

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2509

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:15

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

17:15

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

17:15

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:15

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

17:25

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

چهار شنبه

17:35

۱ آذر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

17:35

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

17:40

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

17:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

17:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

17:55

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

17:55

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

18:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

18:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5707

اصفهان

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

18:05

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

18:05

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

18:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

18:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5642

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

18:15

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:15

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:20

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

18:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ179

تبریز

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

18:30

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

18:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

18:40

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

18:40

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

18:45

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:55

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:55

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

19:00

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

19:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

19:20

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6931

تبریز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

19:25

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:30

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:30

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

19:35

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

19:40

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

19:50

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2507

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:50

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:55

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

20:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

20:00

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

20:15

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

20:25

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

20:30

۱ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2357

کرمانشاه

طبق برنامه

6

AN74

چهار شنبه

21:00

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

21:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:00

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

21:15

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

21:15

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:20

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

21:20

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:30

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

21:40

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

A319

چهار شنبه

21:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

21:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:50

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:55

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:05

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

22:05

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:10

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

22:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:15

۱ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

22:15

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:15

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

22:20

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

22:20

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

22:25

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:35

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

22:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

2

A313

چهار شنبه

22:40

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

22:40

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:45

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

22:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

22:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

22:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

22:55

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:55

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:00

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

23:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

23:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

23:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

23:20

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

23:25

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

23:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

23:30

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

23:35

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

23:40

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:40

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

23:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

23:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

23:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA375

زاهدان

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5646

تبریز

پرواز كرد

2

1396-08-30 11:58

737

سه شنبه

11:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4083

قشم

پرواز كرد

1

1396-08-30 12:52

A320

سه شنبه

12:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

سپهران

SHI4324

ماکو

پرواز كرد

4

1396-08-30 12:54

737-700

سه شنبه

12:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

1

1396-08-30 12:56

MD82

سه شنبه

12:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

سپهران

SHI4330

قشم

پرواز كرد

4

1396-08-30 13:13

737-700

سه شنبه

13:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

4

1396-08-30 13:11

MD82

سه شنبه

13:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

4

1396-08-30 13:23

BAE146

سه شنبه

13:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

4

1396-08-30 13:28

ATR-72-500

سه شنبه

13:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-08-30 13:35

AB6

سه شنبه

13:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

4

1396-08-30 13:45

AB6

سه شنبه

13:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

2

1396-08-30 13:52

MD82

سه شنبه

13:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5706

اصفهان

پرواز كرد

2

1396-08-30 13:58

B737

سه شنبه

13:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

باطل شد

2

F100

سه شنبه

13:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

پرواز كرد

1

1396-08-30 14:05

MD82

سه شنبه

13:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

2

1396-08-30 14:50

MD83

سه شنبه

14:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4035

قشم

پرواز كرد

1

1396-08-30 14:49

A320

سه شنبه

14:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

پويا

PYA2351

اهواز

باطل شد

4

AN74

سه شنبه

14:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

2

1396-08-30 14:43

MD83

سه شنبه

14:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1079

کرمان

پرواز كرد

4

1396-08-30 14:26

BAE146

سه شنبه

14:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

2

1396-08-30 14:39

B737

سه شنبه

14:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

4

1396-08-30 14:53

F100

سه شنبه

14:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

مشهد

پرواز كرد

4

1396-08-30 14:54

A320

سه شنبه

14:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7117

چابهار

پرواز كرد

1

1396-08-30 15:03

MD82

سه شنبه

14:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6227

قشم

پرواز كرد

4

1396-08-30 15:00

MD.88

سه شنبه

14:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

پرواز كرد

4

1396-08-30 15:04

BAE146

سه شنبه

14:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3786

شیراز

پایان پذیرش مسافر

4

F100

سه شنبه

14:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3318

ساری

پرواز كرد

2

1396-08-30 15:18

ATR-72-500

سه شنبه

14:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

پایان پذیرش مسافر

4

B727

سه شنبه

14:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4021

اهواز

در حال سوار شدن

1

MD82

سه شنبه

15:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

در حال سوار شدن

4

ATR-42-500

سه شنبه

15:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

4

1396-08-30 15:28

B737-400

سه شنبه

15:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3930

زاهدان

پرواز كرد

4

1396-08-30 15:21

F100

سه شنبه

15:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

4

1396-08-30 15:33

MD82

سه شنبه

15:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ساها

IRZ178

تبریز

در حال سوار شدن

4

B737

سه شنبه

15:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2506

ماهشهر

پایان پذیرش مسافر

2

F100

سه شنبه

15:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA350

كيش

آماده پرواز

2

F100

سه شنبه

15:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA285

کرمانشاه

آماده پرواز

2

A313

سه شنبه

15:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

در حال سوار شدن

2

A320

سه شنبه

15:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

آماده پرواز

2

F100

سه شنبه

15:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA214

قشم

پایان پذیرش مسافر

2

F100

سه شنبه

15:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

در حال سوار شدن

2

MD80

سه شنبه

15:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6236

مشهد

در حال سوار شدن

4

MD.88

سه شنبه

15:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA466

مشهد

در حال سوار شدن

2

A313

سه شنبه

15:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5627

اهواز

دريافت كارت پرواز

2

MD83

سه شنبه

16:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

تاخیر - 18:15

1

A320

سه شنبه

16:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

دريافت كارت پرواز

4

B737-400

سه شنبه

16:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

دريافت كارت پرواز

1

MD82

سه شنبه

16:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

دريافت كارت پرواز

4

ATR-72-500

سه شنبه

16:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

MD.88

سه شنبه

16:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA277

ارومیه

دريافت كارت پرواز

2

A320

سه شنبه

16:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

دريافت كارت پرواز

2

F100

سه شنبه

16:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5712

كيش

دريافت كارت پرواز

2

MD83

سه شنبه

17:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

دريافت كارت پرواز

4

MD.88

سه شنبه

17:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2508

ماهشهر

باطل شد

2

F100

سه شنبه

17:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2616

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

17:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

سه شنبه

17:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD83

سه شنبه

17:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

A320

سه شنبه

17:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

تاخیر - 18:30

4

A320

سه شنبه

17:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA271

اهواز

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

17:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

17:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-700

سه شنبه

17:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

17:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

17:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

17:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

پويا

PYA2354

ارومیه

طبق برنامه

4

AN74

سه شنبه

18:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

18:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

18:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

18:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

18:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

18:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

سه شنبه

18:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

سه شنبه

18:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

18:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

18:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

سه شنبه

19:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

تاخیر - 20:00

4

B727

سه شنبه

19:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

2

A313

سه شنبه

19:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

19:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

4

B737-400

سه شنبه

19:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

4

B737-400

سه شنبه

19:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1027

ساری

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

19:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD83

سه شنبه

19:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

19:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

19:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

2

B737

سه شنبه

19:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

4

B737

سه شنبه

19:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

2

RJ85

سه شنبه

19:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

19:45

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

تاخیر - 20:50

4

MD83

سه شنبه

19:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

A310

سه شنبه

19:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

سه شنبه

20:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B737-400

سه شنبه

20:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

A310

سه شنبه

20:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

20:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

تاخیر - 21:15

4

MD83

سه شنبه

20:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

20:25

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:30

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

سه شنبه

20:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

سه شنبه

21:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

21:05

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

21:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

سه شنبه

21:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

21:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

بدون مسافر

2

B737

سه شنبه

21:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:50

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

22:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

A320

سه شنبه

22:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

22:10

۳۰ آبان ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7129

كيش

تاخیر - 22:45

1

MD82

سه شنبه

22:15

۳۰ آبان ۱۳۹۶

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

سه شنبه

22:35

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

22:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

23:00

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:20

۳۰ آبان ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

سه شنبه

23:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

23:40

۳۰ آبان ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

23:55

۳۰ آبان ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

04:10

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

04:15

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

04:20

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

B.727

چهار شنبه

04:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

چهار شنبه

04:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

04:35

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

04:40

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

04:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

04:45

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6940

اصفهان

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

04:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A313

چهار شنبه

05:00

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

05:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

A310

چهار شنبه

05:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B.727

چهار شنبه

06:00

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:05

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

747

چهار شنبه

06:05

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7157

کرمان

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

06:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

06:15

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

06:15

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

06:15

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:20

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

06:20

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

06:25

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

06:25

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

06:25

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

06:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:30

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

06:35

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA374

زاهدان

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

06:35

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

06:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3333

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

06:45

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

06:50

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6946

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

06:55

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

07:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

07:00

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

07:05

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

07:05

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

07:10

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

07:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

07:20

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

07:25

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

07:25

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

07:30

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

07:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

4

B737

چهار شنبه

07:45

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

07:45

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7197

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

07:50

۱ آذر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

08:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

08:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5702

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

08:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

08:10

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

چهار شنبه

08:25

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

08:25

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

08:40

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

08:45

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

4

737-700

چهار شنبه

08:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

2

A313

چهار شنبه

08:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

08:55

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

4

B737

چهار شنبه

09:00

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

09:10

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

09:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

09:15

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA294

یزد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

09:15

۱ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2353

کرمانشاه

طبق برنامه

4

AN74

چهار شنبه

09:20

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7007

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

09:25

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

09:30

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

09:35

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6260

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

09:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

09:40

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

09:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

09:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

10:00

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

10:10

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

10:15

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

چهار شنبه

10:15

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

10:20

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

B737

چهار شنبه

10:25

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

10:30

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:35

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

10:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:55

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

11:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ172

آبادان

طبق برنامه

4

B737

چهار شنبه

11:05

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

11:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

11:20

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

11:20

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

11:30

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

11:40

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

11:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

11:55

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

12:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

12:15

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

چهار شنبه

12:40

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

12:45

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

13:00

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

13:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

13:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

13:15

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

13:15

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6297

اهواز

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

13:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

13:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

چهار شنبه

13:30

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2506

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:40

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

13:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

13:45

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

13:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

13:55

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2508

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

چهار شنبه

14:05

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

14:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

14:10

۱ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2351

اهواز

طبق برنامه

4

AN74

چهار شنبه

14:15

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

14:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

A313

چهار شنبه

14:20

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

A320

چهار شنبه

14:25

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

14:30

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

14:30

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

14:40

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

14:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

14:50

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

14:55

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

1

MD83

چهار شنبه

15:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

15:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5706

اصفهان

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

15:15

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

15:20

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:25

۱ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ178

تبریز

طبق برنامه

4

B737

چهار شنبه

15:30

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

15:30

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

15:35

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

15:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

15:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:05

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

2

A313

چهار شنبه

16:10

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:15

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

16:20

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:25

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

16:30

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6930

تبریز

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

16:40

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

16:45

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

16:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

16:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:00

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

17:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

17:10

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

A320

چهار شنبه

17:15

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

17:20

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

17:30

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

17:30

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-700

چهار شنبه

17:40

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

17:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:50

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

18:00

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:05

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

18:05

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

18:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

18:10

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

18:15

۱ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2356

کرمانشاه

طبق برنامه

4

AN74

چهار شنبه

18:15

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

18:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

18:30

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

18:35

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

B727

چهار شنبه

18:35

۱ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

چهار شنبه

18:40

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

18:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

18:45

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

18:50

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

18:55

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

19:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:00

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

19:05

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

19:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:10

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

19:15

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

19:25

۱ آذر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

19:25

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

19:30

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

19:30

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:40

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

19:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

A310

چهار شنبه

19:50

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

20:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

20:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

4

B737

چهار شنبه

20:05

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

20:10

۱ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

20:15

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:15

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

20:20

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

A310

چهار شنبه

20:20

۱ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:30

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:30

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:35

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

20:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

20:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:50

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

21:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

21:00

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

21:10

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

21:15

۱ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

21:20

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

21:20

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:25

۱ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

22:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

22:00

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

22:10

۱ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

22:25

۱ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

22:45

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

22:45

۱ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:50

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

چهار شنبه

22:50

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

22:55

۱ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:30

۱ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

چهار شنبه

23:40

۱ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

23:40

۱ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

23:55

۱ آذر ۱۳۹۶